Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług przez Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ:

1. Definicje – Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w następujący sposób:

1.1. Organizator – Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ reprezentowane przez Edubox Emilia Grzęda, z siedzibą Os. Poziomkowe 5 lok. 1, 62-002 Suchy Las, numer NIP: 5431471072
1.2. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora
1.3. Prawny opiekun – prawny opiekun dziecka, które korzysta z usług Organizatora
1.4. Klient – osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora
1.5 Umowa – Umowa o uczestnictwie w Zajęciach w trybie semestralnym
1.6 Kwestionariusz osobowy – karta informacyjna o Uczestniku
1.7 Zajęcia – cykl spotkań o charakterze ogólnorozwojowym, artystycznym, edukacyjnym lub innym określonym w ofercie, odbywający się w trybie semestralnym wg Grafiku umieszczonego na stronie www.supel.edu.pl
1.8 Warsztaty – jednorazowe uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ obejmujące również organizację urodzin, baby shower, imprez okolicznościowych oraz terapii
1.9 Usługa – Zajęcia i/albo Warsztaty
1.10 Oferta – spis Usług
1.11 Grafik – Harmonogram Usług oferowany przez Organizatora
1.12 Cennik – cennik Usług znajdujący się na stronie www.supel.edu.pl lub w lokalu Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ

2. Osoby biorące udział w Zajęciach i/albo Warsztatach w Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ akceptują Regulamin Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ i przyjmują jego warunki.

3. Organizator oferuje i organizuje:

3.1 Zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze artystycznym i/lub edukacyjnym dla dzieci,
3.2 Kreatywne przyjęcia urodzinowe,
3.3 Warsztaty rodzinne,
3.4 Warsztaty i zajęcia dla opiekunów,
3.5 Bale i imprezy okolicznościowe
3.6 Zajęcia terapeutyczne

4. Do prowadzenia zajęć Organizator zapewnia personel posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie.

5. Zasady uczestnictwa w Zajęciach organizowanych przed Organizatora

5.1 Każdy Klient i/albo Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Kwestionariusza Osobowego oraz wniesienia opłaty na następujących zasadach:
5.1.1 Udział jednorazowy w Warsztatach odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty za Warsztaty, wnoszonej najpóźniej przed rozpoczęciem Warsztatów wg Cennika, gotówką lub przelewem bankowym podanym przez Organizatora
5.1.2 Udział w Zajęciach odbywa się na podstawie podpisanej Umowy o świadczeniu usług na czas określony (miesięczny lub semestralny)
5.2 Okresy świadczenia Usług określone są szczegółowo w Umowie. Zajęcia nie odbywają się w dni wolne ustawowo od pracy oraz w okresach międzyświątecznych chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.

6. Zasady uczestnictwa w Zajęciach i Warsztatach

6.1 Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w określonym wieku i dorosłych, podanym przez Organizatora. Wszelkie odstępstwa od proponowanych granic wiekowych powinny być zgłaszane do osób prowadzących Zajęcia i/albo Warsztaty, do nich należy ostateczna decyzja o możliwości uczęszczania dziecka na Zajęcia i/albo Warsztaty.
6.2 Zajęcia i/albo Warsztaty odbywają się w określonych terminach i grupach wiekowych o ograniczonej liczbie uczestników. Na Zajęcia i/albo Warsztaty przyjmowane są zapisy. Zapisu na Zajęcia i/albo Warsztaty może dokonać tylko Klient.
6.3 Uczestnik biorący udział w Zajęciach i/albo Warsztatach dla dzieci do lat dwóch musi przebywać pod opieką Prawnego Opiekuna lub osoby upoważnionej do pełnienia opieki nad dzieckiem uwzględnionej w Kwestionariuszu Osobowym, chyba, że osoba prowadząca pozwoli na pozostawienie Uczestnika na Zajęciach i/albo Warsztatach samego. Uczestniczący w Zajęciach i/albo Warsztatach Prawny opiekun lub osoba upoważniona są zobowiązani do aktywnego brania udziału w Zajęciach i/albo Warsztatach i pomagania Uczestnikowi.
6.4 Uczestnicy i Klienci biorący udział w Zajęciach i/albo Warsztatach zobowiązani są do zmiany obuwia. Na salę gdzie odbywają się Zajęcia i/albo Warsztaty można wejść tylko w skarpetkach lub w zmienionym obuwiu.
6.5 Podczas zajęć zabrania się spożywania jedzenia, natomiast pić można tylko przy stolikach.
6.6 Podczas zajęć nie można używać telefonów komórkowych oraz laptopów.
6.7 Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem i osobą prowadzącą Zajęcia i/albo Warsztaty.
6.8 Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6.9 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie placówki Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ i podanych do wiadomości Uczestników.
6.10 Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w Zajęciach i/albo Warsztatach dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
6.11 W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę, ani do zaproponowania kolejnego terminu Usługi, która nie została wykorzystana;
6.12 W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innej Usługi uzgodnionej z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanej Usługi zamiennej Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.
6.13 Zbieranie, archiwizacja i przetwarzanie Danych Osobowych
6.13.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w EDUBOX Emilia Grzęda jest: Emilia Grzęda Edubox Os. Poziomkowe5 lok. 162-002 Suchy Las. 6.13.2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania EDUBOX Emilia Grzęda, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z EDUBOX Emilia Grzęda.
6.13.3. Administrator danych osobowych – Emilia Grzęda Edubox – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody
6.13.4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) celu zorganizowania zajęć edukacyjnych/warsztatów/wypoczynku (kolonii / zimowiska),
b) zapewnienia bezpieczeństwa, oraz ochrony zdrowia dziecka
c) realizacji umów zawartych z Edubox Emilia Grzęda
6.13.5.Odbiorcy danych osobowych:
Administrator danych w EDUBOX Emilia Grzęda, osoby zatrudnione przez Administratora w ramach umowy zlecenia oraz współpracownicy Administratora związani z nim umowami o świadczenie usług.
6.13.6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.13.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6.13.8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
6.13.9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Edubox Emilia Grzęda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
6.13.10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. Organizacja urodzin (Warsztaty)

7.1 Przyjęcia urodzinowe odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ , os. Poziomkowe 5 lok. 1 w Suchym Lesie.
7.2 Godziny przyjęć urodzinowych ustalane są indywidualnie w siedzibie Laboratorium Nauki i Zabawy lub telefonicznie.
7.3 Po dokonaniu rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego, należy wpłacić zaliczka w wysokości 100 zł gotówką lub przelewem na konto Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ w terminie 2 dni od złożenia rezerwacji. W przypadku nie wpłacenia zaliczka rezerwacja jest zwalniana, zaś w momencie rezygnacji z przyjęcia urodzinowego na mniej niż 7 dni przed terminem planowanego przyjęcia zaliczka nie jest zwracana.
7.4 Cena przyjęcia urodzinowego uzależniona jest od rodzaju i tematyki urodzin, liczby uczestników (dzieci). Ceny określone są w Cenniku na stronie internetowej www.supel.edu.pl
7.5 Uregulowanie pełnej kwoty za przyjęcie urodzinowe powinno nastąpić do dnia przyjęcia urodzinowego przelewem na konto Organizatora. Dowód wpłaty (przelewu) można przedstawić bezpośrednio przed przyjęciem urodzinowym.
7.6 Organizator zapewnia prowadzenie imprezy urodzinowej przez co najmniej jednego wyznaczonego Animatora.
7.7 Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu – przy stolikach.
7.8 Naczynia umożliwiające spożywanie poczęstunku zapewnia Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ.
7.9 Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
7.10 Każde dziecko poniżej 12 miesięcy nie jest liczone jako pełnopłatny gość i musi zostawać pod ciągłą opieką osoby dorosłej (rodzica lub innego opiekuna innego niż animator).
7.11 Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym są przywożone oraz odbierane przez rodziców, opiekunów lub osoby do tego uprawnione.

8. Imprezy okolicznościowe (Warsztaty)

8.1 Imprezy odbywają się w wyznaczonym dniu i godzinie dla uczestników w określonym wieku. Przyjmowane są zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona. Na poszczególne imprezy prowadzona jest sprzedaż ograniczonej liczby biletów.
8.2 Rezerwacja miejsca może zostać dokonana telefonicznie lub e-mail: info@supel.edu.pl Podczas rezerwacji należy podać: termin i godzinę imprezy, ilość i wiek uczestników oraz dane kontaktowe.
8.3 Opłata za Imprezę w przypadku wcześniejszej rezerwacji musi zostać wniesiona najpóźniej 2 dni po dokonaniu rezerwacji. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do wcześniejszego wniesienia opłaty. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona we wskazanym terminie, wówczas rezerwacja jest nieaktualna. Nie ma możliwości rezygnacji z rezerwacji po uiszczeniu opłaty.
8.4 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zwrotu kosztów Uczestnikom lub zagwarantowania rekompensaty np. w postaci wejściówek na Zajęcia i/albo Warsztaty.
8.5 W przypadku nieobecności uczestnika na imprezie nie ma możliwości zwrotu kosztów.
8.6 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ. Na salę można wejść tylko z ochraniaczami na buty, w skarpetkach lub w zmienionym obuwiu. Na sali można jeść i pić tylko w miejscu do tego wyznaczonym, przy stolikach.
8.7 Prawny opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w imprezie. Prawny opiekun oświadcza, że zgłaszane dziecko nie cierpi na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Kwestionariuszu Osobowym, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w imprezie.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Personel Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci. Dzieci pozostające pod opieką Laboratorium są rejestrowane i pozostają pod stałą obserwacją personelu. Organizator wdrożył stosowny formularz – Kwestionariusz Osobowy wypełniany przez prawnego opiekuna, na którym wyznaczone są osoby uprawnione do odbioru dziecka.
9.2 Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ.
9.3 Organizator posiada odpowiednie pomieszczenia i warunki techniczne do przeprowadzenia Zajęć i/albo Warsztatów. Wszelkie materiały, produkty i sprzęt używane podczas Zajęć i/albo Warsztatów mają odpowiednie, wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i homologacje. Klient zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.
9.4 Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Na życzenie Klienta przedstawi do wglądu polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
9.5 Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak należytego nadzoru ze strony personelu Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ.
9.6 Uczestnictwo w Zajęciach i/albo Warsztatach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator dokłada wszelkich starań i zapewnia specjalne fartuszki ochronne, ale nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.
9.7 Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.
9.8 W razie rezygnacji przez Uczestnika ze świadczonych Usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.
9.9 Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem Usług integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
9.10 Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
9.11 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć i Warsztatów oraz możliwość zmiany Cennika Usług, jednak zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiany Cennika oraz terminów nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
9.12 Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9.13 Niniejszy regulamin został wdrożony dnia 4.01.2016 r. z późniejszymi zmianami i jest dostępny w siedzibie Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ na os. Poziomkowym 5 lok.1 w Suchym Lesie oraz na stronie internetowej www.supel.edu.pl

rodo_klauzula