Rekrutacja/Supełkowo

Punkt Przedszkolny SUPEŁKOWO jest kameralnym miejscem, w którym zapewniamy opiekę dzieciom w wieku 3-6 lat.
W Punkcie Przedszkolnym SUPEŁKOWO realizując podstawę programową nauczania przedszkolnego pracę swą opieramy na zasadach i metodach pedagogiki Montessori. Porozumiewamy się w duchu NVC Marshalla Rosenberga. Dziecko znajduje się U NAS w centrum procesu wychowawczego i edukacyjnego. Zapewniamy dzieciom harmonijny i spójny rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny i społeczny.

Wspieramy Dziecko, aby:

• wiedziało, że zdobywa wiedzę wyłącznie dla siebie

• potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów

• potrafiło dokonać adekwatnej samooceny

• nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa

• kształtowało umiejętność pracy w zespole i samodzielnej

• potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu

• wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i ocen

• wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych

• ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz

wrażliwości, otwartości i empatii na innych ludzi, ich słabości i chorób

• dorastało w zamiłowaniu do porządku

ETAPY REKRUTACJI
1. Rozmowa z Rodzicami i wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Dziecka,
2. Podpisanie umowy i wpisanie Dziecka na listę
3. Wpłata wpisowego

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

roczna opłata wpisowa – 650 zł

czesne miesięczne – 850 zł

wyżywienie – od 13,50 zł /dzień

FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ;)